Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-HĐND, ngày 16/5/2019 của HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, từ ngày 25/5/2019 đến ngày 10/6/2019 các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 73 điểm, với 4.384 cử tri tham dự. Sau khi tổng hợp có 27 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gửi đến UBND tỉnh. Ngày ngày 19 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 240/BC-UBND về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV, BBT Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng tải nội dung trả lời của UBND tỉnh, như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 550/KH-HĐND, ngày 25/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khóa XIV, từ ngày 05/01/2019 đến ngày 20/01/2019 các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 72 điểm, với 4.481 cử tri tham dự. Sau khi tổng hợp có 247 ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo UBND cấp huyện, xã giải đáp, tiếp thu tại hội nghị; 18 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của 11 sở, ban, ngành tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến sở, ban, ngành xem xét, giải quyết; 12 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi đến UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, chuyển 46 kiến nghị của cử tri được các tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám và trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh tới 17 sở, ban, ngành. Các sở, ban, ngành đã có văn bản trả lời, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri báo cáo tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh, BBT Trang Thông tin điện tử đăng toàn bộ nội dung trả lời của các sở, ngành đối với kiến nghị của cử tri, như sau:

Đó là ý kiến đánh giá của Đoàn giám sát sau khi thực hiện Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy, trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 355/QĐ-HĐND ngày 01/10/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ sáu, trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh. Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn giám sát đã lựa chọn 16/80 kiến nghị được Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu giải quyết trong thời gian tới và được UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng trả lời đang chỉ đạo giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng chưa báo cáo kết quả cụ thể để tiến hành giám sát. Đoàn giám sát đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo và qua thực tế giám sát tại cơ sở, sau khi có kết quả, Đoàn Giám sát đã có báo cáo kết quả giám sát gửi Thường trực HĐND tỉnh xem xét trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, chuyển 76 kiến nghị của cử tri được các tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy và trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tới UBND tỉnh và 15 sở, ban, ngành, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã có văn bản trả lời, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, BBT Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng nội dung trả lời, như sau:

Sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, các đại biểu đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 68 điểm, ghi nhận 884 ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó có 860 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cơ sở (huyện, xã) đã được đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp thu, giải đáp tại hội nghị; 18 kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của các sở, ngành tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành xem xét giải quyết; 06 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gửi đến UBND tỉnh. Trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành liên quan đã có báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, BBT tổng hợp nội dung trả lời như sau:

Trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, khóa XIV, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri để thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh; thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp chuyển đến UBND tỉnh. Tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết và trả lời (Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017). Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng tải nội dung trả lời như sau:

Sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, khóa XIV, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp chuyển đến UBND tỉnh. Tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết và trả lời (Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017). Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng tải nội dung trả lời như sau:

Trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri theo quy định; Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi UBND tỉnh các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết và chỉ đạo xem xét giải quyết (Tại văn bản số 205/HĐND-VP ngày 05/6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh). Ngày 23/6/2017, UBND tỉnh có Báo cáo số 171/BC-UBND về giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. BBT Trang Thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh đăng nội dung Báo cáo số 171:

03 đối tượng được ưu tiên hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu sáp nhập 256 bản, tổ dân phố để thành lập mới 129 thôn, bản, tổ dân phố

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 02/8/2019

Lai Châu ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chương trình công tác tháng 8/2019 của Thường trực HĐND tỉnh

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch HĐND tỉnh

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch HĐND tỉnh

Thông báo về việc tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh trong tháng 4 năm 2019

Thông báo lịch tiếp dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 3 năm 2019

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 01 năm 2019

Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh năm 2019

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch HĐND tỉnh

1261 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên - Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này